?

Log in

No account? Create an account
 

ОПЯТЬ ПОЧТИ ПО СТИВЕНСОНУ - Евгений Витковский

About ОПЯТЬ ПОЧТИ ПО СТИВЕНСОНУ

Previous Entry ОПЯТЬ ПОЧТИ ПО СТИВЕНСОНУ 6 июл, 2009 @ 18:58 Next Entry
В «Остров сокровищ» я уже попадал. А теперь попал в другой роман того же автора , наверное, даже самый любимый – «Похищенный».
Пожалуй, этот образ – исторически очень достоверный образ вождя Клуни Макферсона знаком едва ли не каждому по роману Роберта Луиса Стивенсона «Похищенный». Насколько можно судить, Стивенсон не преувеличил достоинства «вождя клана Вурихов» – скорее преуменьшил. В XIX веке в английском переводе, сильно искажающем текст, были опубликованы только несколько средних строф элегии Страмасси.
Надо заметить, что стихотворения Страмасси, дошедшие до нас, практически все носят юмористический характер, лишь «Элегия памяти вождя Клуни Макферсона» проникнута почти неистовым трагизмом.
Оригинал – из антологии Маккензи «Сокровищница гэльской поэзии» (1843), статья о герое элегии собрана с мира по нитке.

ЛАХЛАН МАКФЕРСОН «СТРАМАССИ»
(1723–ок. 1795)

ЭЛЕГИЯ ДЛЯ ВОЖДЯ КЛУНИ МАКФЕРСОНА († 1764)

Чем дольше век – тем легче тьма
Нас делает добычей тленья;
Все чаще меч или чума
Приходят, множа преступленья;
Зла добротой не обороть,
Победно разве что коварство:
Изволит гневаться Господь
И низвергает государства.


Я взял бы меч, как якобит,
Не ради славы или денег:
И был бы вскорости убит,
Как дезертир и как изменник;
Иной бежал, иной в грозу
Страшился званья святотатца;
Но человек – бельмом в глазу! –
В Шотландии решил остаться.

Считать потери тяжело
И флангов, и ариегарда:
Но горцев много полегло
Во славу Карла Эдуарда,
Однако лучше промолчу
Про все, что помнится доныне:
Одни достались палачу,
Спаслись другие на чужбине.

Все девять лет железный гэл
Восстанья дожидался втуне,
Но спорить с принцем не посмел;
Отплыл за море гордый Клуни;
Не запятнавший ранг вождя,
Он вынес тяготы и беды,
Девиз единственный твердя:
“Кто памятлив, тот жди победы!”

Боец неистовый, герой,
Чья месть безжалостна бывала;
Вскипала ярость в нем порой
Подобьем пламенного шквала;
Казалось – он близнец волне,
Что рваться в скалы только рада,
И верещатникам в огне,
И грохотанью водопада.

Но в нем, отнюдь не сгоряча,
Проснуться мог противник страшный;
Тогда мгновенно и сплеча
Он наносил удар палашный;
Борец, но также и судья,
Сомненья в глубь души запрятав
Он был острее лезвия
Для чужаков и супостатов.

Враг воровства и грабежа
Впустую он не прекословил:
Поводья шуйцею держа,
Десницу к выпаду готовил;
Но клятву принести могу:
Никто и никогда не видел,
Чтоб, гибелью грозя врагу,
Он невиновного обидел.

Он тщательно скрывал черты
Своей неукротимой мощи;
Но коль к вождю допущен ты –
Ее заметить много проще.
Мужчину узнаёшь в строю:
Хор Девяти молчать не сможет;
Коль духом слаб, на смерть твою
Элегию никто не сложит.

Когда же гнев сходил на нет
Как ласков становился воин!
Он был приветлив, как рассвет,
И как закатный миг, спокоен.
Он отдавал себя, как дар –
Вождю и эта роль по силе!
Его любили млад и стар,
А женщины – боготворили.

Он принял добровольный крест:
У горцев стража недреманна.
Где Клуни выставил разъезд,
Там больше нет людей тумана.
И скотоводы, наконец,
Постигли смысл таких отрядов:
Расти коров, паси овец,
Не опасайся скотокрадов.

Тревога – нам, ему – покой:
Он к телу больше не привязан,
Но Правосудною рукой
Вознагражден, а не наказан.
Я небесам молитву шлю:
Пусть я сегодня и несчастен, –
Парламенту и королю
Мой вождь вовеки неподвластен.

Перевод с гэльского Е. Витковского


Lachlann Mac a' Phearsain, Fear Srath-Mhaisidh
[Lauchlan Macpherson, of Strathmasie]
(1723–c.1795)

Cumha do dh' Eobhon Mac a' Phearsain, Thighearna Chluainidh † 1764

[Air Dha Teicheadh do 'n Fhraing.]

Gur lìonmhor trioblaid sìnte,
Ris an linn a chi 'n droch shaoghal so,
Tha plàigh, claidheamh 's mi-rum ann,
Tha gaol na firinn aotrom ann,
Tha fear na foille direadh ann,
Tha 'n crì-aon-fhillt' a' tearnadh ann,
S ma lasas eas' a rireamh riu
Gheibh daoine dìreach aomadh ann.

Ged dh'eirinn le righ Seumas,
Agus dot air ghleus fo m' armachd leis,
Mar saoil mi gur h-e'n eu-còir é,
An ni chòir gu'n eìght' am chealgair mi?
Ma ni sinn mar a's léir dhuinn
Cha bhi Rìgh na Gréin cho feargach ruinn,
Ach 'se clann nan daoin' a's géir-breithìch,
S gur fad is éis air Alba sìn.

O! is iomadh gaisgeach sàr-bhuilleach,
A laodaich blàr an cunntais oirn,
Thug Tearlach a's na fàsaichean,
Chaill fuil an dail nan Stiubhartach,
Nan cadal trom 's na h-àraichean,
'S a'n cùl ri làr 's cha dùisgear iad,
Bha croich a's tuagh toirt bàs orra,
'S bha cuid dhiu dh'fhag an Dùthchannan.

Am fear a dh'fhag an dùthaich so,
Bu mhath air chul na Cruadhach e,
Be'n Gàёl sgaiteach, cliùteach e,
'S bu duthasach air Cluainidh e:
Be'n crann chuir croiseal diùbhalach
A dhruid a null thar chuaintean e;
Thug teisteas fir thar cheudan leis,
"A chaoidh nach meuda bhuadhaicheas."

Gu'm b'fhearail, smiorail, anmant e
Bu lasair fhearg 'nuair dhùisgeadh e
Bu bheo na fheol 's na mhealbhainn e,
Bu bhealach far am bruchdadh e,
Mar thuinn ri carraig fhairgeach e,
Mar fhaoilleach 's stoirm ga dulbhlachadh,
Mar thein air fraoch nan garbhlaichean,
'S mar easraich gharbh an ùr uisge.

Cha ehuireadh faileas gruaiméan air
'S cha chuireadh fuathas càmpar air,
Cha bu raghainn tuasaid leis,
'S na b'fheudar dha bu luath-lamhach,
Bha luim, a's greim, a's cruadal ann,
'S bu treun a' bualadh nàmhaid e,
Mar ealtainn gheur fo'n fheur uain e
Gun gearrte sluagh san aimhreit leis.

Cha bu bhrais gun reusan e
'S cha mhò bu leumach, gòraeh e,
Biodh lamh a casg na h-eu-corach
S lamh eile treun sa' chomraig aig.
Bha truas a's iochd ri feumaich ann,
'S b'i sìth a's reit a b'òrdugh dha,
'S cha'n fhaca mis le'm leirsinne
No'n neach fo'n ghrein ri foirneart e.

Cha bu duine gòrach e,
A chuireadh bòsd á thruacantas
Mu nàdur gu dearbh b'eolach mi,
Bha cuìd de'm sheorsa dh'eireadh leis:
Mas buidheann ghasd an còmhraìg sibh,
Bidh na Naoidh an conaidh beusadh dhuibh,
'S mas bratach thais an co-strì sibh,
Cha chluinnear beoil a' séis umaibh.

'Nuair thrialladh brais na feirge dheth
Bu mhàlta tlà mar mhaighdeinn e,
Bu bhlath mar aiteal gréin mhoich e.
Bu chiùin mar spéur an anamoich e
Mar ghlacair oigh fo ceud-bharra,
'S i tighinn gu réith gu caoimhnealachd,
Bha sean a's òg cho speiseil dheth,
'S nach fac iad treun cho toillteannach.

'Nuair bha'n saoghal bruailleanach,
S gluasad air luchd nàthsaichean
Nuair bhiodh an cinn gun chluasagan,
Gun tàmh le buail' a's bàthaichean.
Thug Eobhon sgriob thoirt fuasgladh
dhuinn, 'S ghlais e suas a Ghàёldachd,
'S cha'n iarradh iad mar bhuachaillean
'S an taobh-tuath ach na fàsaichean.

Ach dh-fhalbh e nis à's dh'fhag e sinn,
'S co chaisgeas lamh na h-eacorach?
Ged fhaicte 'n chòir ga sàrachadh,
Gu'n chaill sinn làmh ar treundais,
Mo bheannachd suas do Phàrrais leis,
Bho'n dh' fhill am bàs na éideadh e,
'S a gh'aindean rìgh a's parlamaid,
Rinn Rìgh nan gràsan réite ris.Герой поэмы, Эван Макферсон [1706–1764] (Eòghainn Ruadh, – Эван Руа, – 1706-1764), родился в Нуде, в Баденохе. Сын Лахлана Макферсона, арендатора Нуде, того, который вел клан Макферсонов в битве при Шерифмуре в 1715, и кто и унаследовал состояние Клуни и положение вождя в 1722. В 1742 году Эван женился на Джанет Фрэзер, самой старшей дочери Симона Фрэзера, Лорда Ловата. Эван принял управление состоянием и провел ряд экономических реформ, которые были очень выгодны для его людей. В течение 1742–1744 гг., на основе более ранних опытов, подобных тем, которые пришлось применить во времена Роба Роя Макгрегора, он организовал «смену часовых», чтобы защитить Баденох от угонщиков скота, «людей тумана», с дальнего севера и запада. Как пишет историк, «испробованная в небольших масштабах, идея завоевала популярность».
Результат привел к тому, что к 1745 Клуни располагал обученными войсками под ружьем и был в хороших отношениях с правительством. В июне того же года он получил звание капитана горцев Лудуна, и договаривался о дальнейшем расширении «Смены Часовых» для поместий на северо-востоке, когда вспыхнуло восстание сорок пятого. В то время как он готовился присоединиться к правительственному полку в Инвернессе, он был арестован в своем доме 28 августа кланом Камерона Лохиеля. Он был привезен в Перт, где встретил принца Чарльза, к 7 сентября он передумал и присоединился к якобитам, для которых его смена роли была весьма удачным ходом.
Полковник Эван Макферсон Клуни и его полк продолжали служить принцу с большим отличием, особенно в Клифтоне 18 декабря 1745 и в Фолкерке 17 января 1746. В битве при Куллодене полк между тем не участвовал, и это дало Карлу Эдуарду место для отступления. 30 июня, в то время как Баденох жестоко грабили победители Куллодена, отец Эвана умер среди руин своего состояния, тем самым гарантируя, что оно будет конфисковано. В течение части августа и сентября новый вождь имел сомнительную честь спасать побежденного принца в горах Баденоха, преимущественно в «клети» на горе Бен Олдер. Таковая была изобретательно разделенной на две камеры конструкцией из древесины и веревок, занимавшей несколько квадратных ярдов между скальным обнажением, небольшим количеством растущих деревьев, и горным склоном. За голову Клуни была назнаачена награда в тысячу английских фунтов… но с тем же успехом Лондон мог предложить и миллион. Никто не предал вождя.
Принц отступил в Арисайг в западном Лохабере, (куда он прибыл немногим более, чем за год до этого), 20 сентября 1746, оставив Клуни спасаться как сумеет в Баденохе. В течение девяти поразительных лет тот уклонялся от ареста, используя клеть и много других тайных мест. Наконец, по приказу принца Чарльза, в мае 1755 вождь пробился сухопутной тропой к тому, что, увы, стало жизнью в изгнании, во Франции. Десять лет трудностей и избавлений были «по счастливой случайности» потрачены впустую. Он ступил на французский берег и умер в Дюнкерке 30 января 1764. Он был похоронен в саду кармелитов, а не на кладбище: не потому, что был протестантом, но из страха осквернения могилы.
Оставить комментарий
[User Picture Icon]
From:myromiets
Date:Июль, 6, 2009 15:18 (UTC)
(Link)
Хорошо-то как!
Порадовали - пир для глаза и слуха!
[User Picture Icon]
From:witkowsky
Date:Июль, 6, 2009 15:57 (UTC)
(Link)
Спасибо!
Я с гэлами уже зашел за 700 строк.
И вижу, что это мой джек-пот.
[User Picture Icon]
From:morrigan_in_me
Date:Июль, 6, 2009 15:25 (UTC)
(Link)
Да. Великая песня поэта великого клана великому же вождю... И перевод восхитительный.

Спасибо Вам!
[User Picture Icon]
From:witkowsky
Date:Июль, 6, 2009 15:55 (UTC)
(Link)
Приятно слышать вдвойне потому, что это первый перевод жанра cumha на русский язык.
Побаивался.
Но глаза боятся, руки делают...
[User Picture Icon]
From:stuibhart
Date:Июль, 6, 2009 16:24 (UTC)
(Link)
Уж не встетишь ныне людей, о которых слагали бы подобное. Не спорю, они есть, но время наше другое. Что было славно тогда, сейчас скрывается. Спасибо за потрясающие строки!
[User Picture Icon]
From:witkowsky
Date:Июль, 6, 2009 17:53 (UTC)
(Link)
Ну, перевести-то можно. Насчет масштаба людей - этот жанр точно выявляет и масштаб человека (больше, чем масштаб поэта!). У меня три или четыре у разных поэтов присмотрены - причем одна, все того же Дункана Бана - на смерть Колина Кэмпбелла, не так уж все однозначно было в Аппинском убийстве; еще одна - Дункана Маккея на смерть Джеймса Макинтайра и т.д. Но много такого не сделаешь - я похудел, пока переводил.
Конечно, "людей тумана" в тексте нет, но скотокрады Роб Роя сами так себя называли. А в целом стараюсь делать поближе к оригиналу.
[User Picture Icon]
From:burrru
Date:Июль, 6, 2009 17:33 (UTC)
(Link)
Спасибо!
[User Picture Icon]
From:witkowsky
Date:Июль, 6, 2009 17:54 (UTC)
(Link)
Затем и стараюсь...
[User Picture Icon]
From:degalantha
Date:Июль, 6, 2009 17:54 (UTC)
(Link)
Cпасибо!
[User Picture Icon]
From:witkowsky
Date:Июль, 6, 2009 19:23 (UTC)
(Link)
[User Picture Icon]
From:make4um
Date:Июль, 6, 2009 19:23 (UTC)
(Link)
Спасибо, Е.В., спасибо!
[User Picture Icon]
From:witkowsky
Date:Июль, 6, 2009 19:29 (UTC)
(Link)
Переводить такое - не самое просто дело, конечно.
Но итог себя окупает.
Спасибо!
[User Picture Icon]
From:jjenson
Date:Декабрь, 12, 2009 09:40 (UTC)

Хорошее стихотворение

(Link)
и есть перекличка с ХХ веком в России. Все повторятеся в этом мире
(Оставить комментарий)
Top of Page Разработано LiveJournal.com