July 9th, 2017

Витковский

Снова горная Шотландия

МУРХАД МАККОНИХ
(ок. 1650)

СУЕТА СУЕТ

Суета – волос твоих седина,
Суета – любовь, суета – война,
Суета – богатства на дне ларей,
Все – суета, если смерть у дверей.

Суета – ускользающие лета,
Суета приют, где царит нищета,
Суета дворцов, суета пустырей,
Все – суета, если смерть у дверей.

Суета полей, суета крепостей,
Суета отцов, суета детей,
Суета земель, суета морей,
Все – суета, если смерть у дверей.

Суета – бесполезных снов череда,
Суета – монета за день труда,
Суета холопов и бунтарей,
Все – суета, если смерть у дверей.

Суета – богатства души и ума,
Суета все что свет и все то, что тьма,
Суета слепцов и поводырей,
Все – суета, если смерть у дверей.

Все – суета, человече, прозрей:
Суета рабов, суета царей,
И, поскольку на свете все – суета,
Я в смирении затворяю уста.

Перевод с шотландского гэльского Е. Витковского

Murchadh MacCoinnich
(c.1650)

Diomhanas nan Diomhanas

Dìomhain bhur dlùthchiabh air tuiteam chon làir,
Dìomhain bhur pìosa, bhur cupanna clàir,
Dìomhain bhur n-uchdshnaidhm, bhur n-usgair gun stàth,
Dìomhain gach aon nì, an uair thigeas am bàs.

Dìomhain bhur caisteil fo bhaideal 's fo bhlàth,
Dìomhain bhur n-aitribh d'an cailceadh gach là,
Dìomhain, giodh ait libh, bhur macnas ri mnà,
Dìomhain gach aon nì an uair thigeas am bàs.

Dìomhain bhur saoibhreas, bhur n-aoibhneas ri bàrr,
Dìomhain bhur n-uailse, giodh uallach am blàth,
Dìomhain bhur bantrachd làn annsachd is gràidh,
Dìomhain gach aon nì an uair thigeas am bàs.

Dìomhain bhur codla, bhur socair gun sàst,
Dìomhain bhur cosnadh fa osnadh gach là,
Dìomhain bhur gràinnsich, bhur tàinte air blàr,
Dìomhain gach aon nì an uair thigeas am bàs.

Dìomhain bhur lèigheann, bhur lèirsinn a bhàn,
Dìomhain bhur geurchuis 'sna speuraibh gu h-àrd,
Dìomhain bhur tuigse tha tuisleach a ghnàth,
Dìomhain gach aon nì an uair thigeas am bàs.

Dìomhain na daoine nach smaoinich am bàs,
Diomhain an saoghal, a thaobhadh is bàth,
Bho thà e d’am chlaoidheadh 's mi daonnan an spàirn,
Sguirim d'a h-aoiribh bho is dìomhanas à.

Просили непременно оригинал вывешивать, ну, делаю, что просят.